http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196884-2016:TEXT:PL:HTML

 

Polska-Warszawa: Usługi opracowywania oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu

2016/S 111-196884

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gitcom sp. z o.o.
Batorego 20
Warszawa 02-591
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Melcer
E-mail: 
info@gitcom.pl
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gitcom.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gitcom.pl/konkurs.zip Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Spółka z o.o.

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ICT

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zwiększenie konkurencyjności firmy Gitcom przez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie innowacyjnej e-usługi.

II.1.2)Główny kod CPV

72212481

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Projekt polega na realizacji działań inwestycyjnych celem zwiększenia konkurencyjności firmy Gitcom Sp. z o.o. prowadzących do wdrożenia wyników prac B+R oraz wprowadzenia na rynek nowej innowacyjnej e-usługi. Ogólną koncepcją e-usługi jest dostarczenie narzędzia do szybkiej budowy i dystrybucji oferty promocyjnej dla punktu handlowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 2 383 200.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL32

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tryńcza.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ogólną koncepcją e-usługi jest dostarczenie narzędzia do szybkiej budowy i dystrybucji oferty promocyjnej dla punktu handlowych. System będzie wyposażony w szereg innowacyjnych cech, które uczynią go wysoce efektywnym dla grupy docelowej. Do takich w szczególności możemy zaliczyć moduł generowania kampanii z uwzględnieniem danych geolokalizacyjnych, które pozwolą na zawężenie i precyzyjne kierowanie oferty względem danych geograficznych. Co więcej, system da możliwość skanowania kodów kreskowych, przez aplikację uruchomioną w telefonie, co znacznie ułatwi jego wykorzystanie przez użytkownika indywidualnego. Nie będzie on musiał wyszukiwać odpowiedniego towaru po nazwie, jeśli będzie miał dostęp do jego kodu kreskowego. Dodatkowo system będzie umożliwiał integrację z systemem magazynowym, przez co będzie sugerował przeprowadzenie kampanii promocyjnej np. w sytuacji kończącej się daty ważności towaru. Moduł analityczny (data mining) pozwoli na bieżącą ocenę efektywności poszczególnych kampanii promocyjnych. System będzie dawał możliwość przeprowadzania spersonalizowanych kampanii względem wymogów branż a technologia NFC umożliwi bieżące sczytywanie punktów lojalnościowych w celu ich rozliczania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

1.      Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: ceną, warunkami gwarancji oraz harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.

2.     Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane ze sprzedażą i dostarczeniem zamówienia do siedziby Zamawiającego, poza podatkiem VAT.

3.      Ocena wg kryterium:
- cena - ranga kryterium – 20 %,

Ocenie podlegać będzie cena netto. Wszystkie oferty zostaną uszeregowane w kolejności od najmniejszej ceny do największej, oferta najkorzystniejsza uzyska liczbę punktów równą liczbie złożonych ważnych ofert, kolejne oferty będą miały przyznaną liczbę punktów zmniejszaną o jeden. W przypadku wystąpienia kilku ofert o identycznej cenie wszystkie one otrzymają liczbę punktów równą średniej arytmetycznej punktów przyznanych za miejsca, które by zajęły gdyby oferty się różniły. Uśrednianie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Końcowa liczba punktów zostanie przemnożona przez 20%.

- warunki gwarancji - ranga kryterium – 30 %,

Wymagane jest udzielenie, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy projektu. Ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancyjnego wyrażonego w miesiącach. Szczegóły żądanego poziomu obsługi gwarancyjnej znajdują się w Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzorze Umowy.

Wszystkie oferty zostaną uszeregowane w kolejności od najdłuższego okresu gwarancyjnego wyrażonego w miesiącach, oferta najkorzystniejsza uzyska liczbę punktów równą liczbie złożonych ważnych ofert, kolejne oferty będą miały przyznaną liczbę punktów zmniejszaną o jeden. W przypadku wystąpienia kilku ofert o identycznej długości gwarancji wszystkie one otrzymają liczbę punktów równą średniej arytmetycznej punktów przyznanych za miejsca, które by zajęły gdyby oferty się różniły. Uśrednianie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie przemnożona przez 30%.

– harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia - ranga kryterium – 50 %,

Ocenie podlegać będzie harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia - im szybszy termin dostawy przedmiotu zamówienia – tym wyższa ocena. Ocenie podlegać będzie termin dostarczenia ostatniego elementu liczony w tygodniach od podpisania Umowy.

Opis realizacji poszczególnych elementów Projektu zawarty jest w Załączniku nr 1.- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu RPPK.01.04.01-18-0746/15.

Wszystkie oferty zostaną uszeregowane w kolejności zaproponowanych terminów dostarczenia ostatniego z elementów zamówienia od najwcześniejszego terminu dostarczenia do najpóźniejszego terminu dostarczenia, oferta najkorzystniejsza uzyska liczbę punktów równą liczbie złożonych ważnych ofert, kolejne oferty będą miały przyznaną liczbę punktów zmniejszaną o jeden. W przypadku wystąpienia kilku ofert o identycznym terminie dostarczenia ostatniego z elementów wszystkie one otrzymają liczbę punktów równą średniej arytmetycznej punktów przyznanych za miejsca, które by zajęły gdyby oferty się różniły. Uśrednianie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Końcowa liczba punktów zostanie przemnożona przez 50%.

4.     W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

5.      Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej liczbie punktów i tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

6.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza.

7.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 383 200.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/10/2016

Koniec: 30/06/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.01.04.01-18-0746/15.

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do występowania w obrocie handlowym oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do występowania w obrocie handlowym oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym. W celu udokumentowania potencjału Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Doświadczenie musi być udokumentowane kopiami zrealizowanych umów na dostawę kompleksowych systemów IT budowanych od podstaw i współfinansowanych z UE o wartości co najmniej 100 000 EUR. Minimalny wymagany poziom doświadczenia: Realizacja co najmniej (pięciu) podobnych dostaw w projektach współfinansowanych z UE o wartości co najmniej 100 000 EUR każda.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/07/2016

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 30/07/2016

Czas lokalny: 14:00

Miejsce:

Siedziba Spółki.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe: oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczej

nie dotyczy
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/06/2016